Sens recyklingu

Nasze serwisy

Ostatnio często słyszy się o ochronie środowiska. Istnieje wiele sposobów dbania o otaczający nas świat, w zależności od naszych możliwości. Wielkie zakłady produkcyjne starają się ograniczać emisję spalin oraz wykorzystanie złóż. Wśród osób prywatnych najpowszechniejszym sposobem ochrony środowiska jest segregacja śmieci. W ten sposób wyselekcjonowane odpady podlegają recyklingowi, jednak czy naprawdę wiemy, czym jest recykling? Za recykling uznaje się powtórne wykorzystanie pozyskanych odpadów, które zostają przetworzone, a z uzyskanego w ten sposób materiału stworzony zostaje nowy produkt. Recykling pozwala na zmniejszenie korzystania ze złóż naturalnych oraz ograniczenie ilości odpadów. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalne wykorzystanie dostępnych odpadów przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym i surowcowym. Za logo recyklingu przyjęto trzy strzałki obrazujące przepływ przetwarzanych odpadów.
 

 

Największą część pozyskiwanych do recyklingu odpadów stanowią śmieci z gospodarstw domowych. Mieszkańcy w celu uzyskania niższej ceny za wywóz nieczystości mogą się zobowiązać do ich segregacji. Na osiedlach ustawiane są oznakowane odpowiednimi kolorami kontenery, a w przypadku domków jednorodzinnych często zdarzają się oznakowane worki, które w odpowiednim terminie wystawiane są przed posesję.

Odpady dzielone są na 4 podstawowe grupy: papier – kontener lub worki w kolorze niebieskim, plastik – kontener lub worki w kolorze żółtym, szkło – kontener lub worki w kolorze zielonym (szkło kolorowe) lub biały (szkło białe), metale – kontener lub worki w kolorze czerwonym lub pomarańczowym.

Dodatkowo na osiedlach domków jednorodzinnych dostarczane są do każdej posesji małe kontenery lub worki w kolorze brązowym, które przeznaczone są na odpady biodegradowalne tj. resztki żywności, trawa, chwasty oraz inne odpady z ogrodów. Często zdarza się również że nie ma osobnych pojemników na metale, które w takim wypadku należy wyrzucać łącznie z plastikami. Dodatkowo z reguły pojawia się jeden pojemnik na szkło. Szczegółowy wykaz rzeczy, które możemy wrzucać do każdego kontenera, znajdziemy na plakatach, które można pobrać z internetu lub uzyskać w zakładzie oczyszczania miasta.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-recykling

Recykling – jakie wyróżniamy rodzaje?

 

W zależności od wybranego kryterium możliwe jest wyróżnienie różnych rodzai recyklingu. Jeśli weźmiemy pod uwagę specyfikę obróbki, możemy wyróżnić recykling: termiczny – polega on na pozyskiwaniu energii w procesie spalania odpadów, materiałowy – odzyskiwanie tworzyw z odpadów oraz ich powtórne przetwarzanie, organiczny – odpady podlegają obróbce tlenowej lub beztlenowej w warunkach kontrolowanych przy użyciu mikroorganizmów. Produktem końcowym tych działań może być materia organiczna lub metan, chemiczny – pozyskane odpady przetwarzane są na produkty o innych właściwościach fizyczno-chemicznych, surowcowy – polega na przetworzeniu odpadów do postaci pierwotnej – tej, z której zostały wytworzone. Recykling można również podzielić ze względu na jego zastosowanie. W takim wypadku wyróżniamy: ponowne użytkowanie – odpady są pozyskiwane, aby je ponownie wprowadzić do produkcji – przykładem mogą być wraki samochodów, dalsze zastosowanie – po różnego rodzaju obróbce przetworzone odpady znajdują nowe zastosowanie, ponowne zastosowanie – po niewielkiej obróbce odpad będzie wykorzystywany w tym samym celu. 

Recykling w etapach 

Etap 1: segregacja – na etapie tym należy dokonać pogrupowania odpadów ze względu na ich rodzaj. Najlepszym i najtańszym sposobem jest segregacja najbliżej miejsca wytworzenia czyli gospodarstwach domowych czy też firmach. Dzięki wczesnej segregacji śmieci są mniej zanieczyszczone niż w przypadku gdyby segregacja miała miejsce na późniejszym etapie. 

Etap 2: rozdrabnianie – posegregowane odpady nie mogą zostać przetwarzane w obecnej postaci, ponieważ ich wielkość i formy są różnorodne, w związku z czym konieczne jest ich rozdrobnienie, które odbywa się w specjalnych młynach. Dodatkowo rozdrobnienie materiału ułatwia jego transport. 

Etap 3: mycie. Plastikowe i szklane odpady z reguły są zanieczyszczone, dlatego też konieczne jest ich umycie. Mycie odbywa się w specjalnych wannach, w których znajdują się środki czyszczące. Po myciu odpady są osuszane. 

Etap 4: wytaczanie. Na tym etapie wytwarzany jest produkt końcowy. Nadawany jest mu odpowiedni kształt czy też kolor. 

Etap 5: pozostałe – proces recyklingu powinien również spełniać funkcje magazynowe czy zabezpieczające. Możliwe, a nawet pożądane jest występowanie urządzeń pomocniczych.   

Procesy odzysku recyklingu odpadów: Zgodnie z załącznikiem do nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) obowiązuje następujący podział procesów odzysku:

SymbolProcesy odzysku
R1Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
R2Odzysk/regeneracja rozpuszczalników
R3Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
R4Recykling lub odzysk metali i związków metali
R5Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
R6Regeneracja kwasów lub zasad
R7Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń
R8Odzysk składników z katalizatorów
R9Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego użycia olejów
R10Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska
R11Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R10
R12Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11
R13Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

SENS RECYKLINGU / SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI/ SEGREGACJI ODPADÓW

1. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów pozyskujemy surowce wtórne, takie jak np. papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale.

 2. Po co nam surowce wtórne? Po to, by poddać je recyklingowi i wytworzyć z nich rozmaite produkty użytkowe. 

3. Odpady surowcowe zbierane przez mieszkańców do kolorowych dzwonów i worków trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, gdzie są sortowane, doczyszczane i przygotowane do sprzedaży firmom prowadzącym recykling. Dzięki przekazaniu surowców do recyklingu ograniczamy zużycie surowców naturalnych (drewna, piasku, ropy naftowej, wody itp.), obniżamy koszty wytworzenia produktów nowych oraz zmniejszamy ilość odpadów zdeponowanych na składowiskach.

4. Zobacz, jakie produkty można uzyskać w drodze recyklingu surowców wtórnych: 

PAPIER 

–        papier makulaturowy

–        serwetki papierowe

–        opakowania do jajek

–        taśmy maskujące

–        klosze, abażury

–        bandaże, maseczki ochronne

–        fartuchy szpitalne

–        izolacyjne materiały samochodowe

–        filtry do kawy 

SZKŁO 

–         pojemniki i butelki szklane

–         kafelki i blaty kuchenne

–         izolacje ścian 

TWORZYWA SZTUCZNE 

–         butelki i inne opakowania plastikowe

–         powłokę na tekturę falistą

–         ubrania np. kurtki polarowe, koszulki sportowe

–         meble ogrodowe, wieszaki, ławki

–         folie, reklamówki, siatki

–         słupki drogowe

–         elementy ogrodzeń

–         zabawki

–         długopisy

–         ekrany dźwiękoszczelne

–         płyty termoizolacyjne

–         ramy okienne z PVC

–         zderzaki samochodowe

–         doniczki 

METALE 

–        puszki i inne opakowania metalowe

–        elementy karoserii

–        elementy mebli   

Korzyści, jakie przynoszą segregacja odpadów i recykling Recykling i związane z nim przepisy prawne oraz akcje społeczne mają na celu zmobilizowanie producentów i handlowców do odpowiedniej gospodarki odpadami, a konsumentów do zmiany nawyków na bardziej odpowiedzialne. Poza obowiązującymi przepisami bardzo ważnym aspektem jest zrozumienie istoty recyklingu i wyrobienie nawyków, które sprawią, że recykling będzie coraz bardziej powszechny i efektywny, dzięki czemu ograniczy się ilość śmieci, odzyska materiały i surowce oraz zapobiegnie dewastacji środowiska naturalnego. Oto kilka najważniejszych przykładów korzyści z recyklingu:

  • bezpłatne pozbycie się odpadów z gospodarstw domowych (nawet ponad 80 procent)
  • redukcja ilości odpadów na wysypiskach i zmniejszenie kosztów ich utrzymania przez gminy
  • mniejsze obciążenie środowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb)
  • ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych na wysypiskach
  • obniżenie zużycia surowców naturalnych
  • ponowne wykorzystanie materiałów i surowców lub ich przetworzenie na nowe
  • zmniejszenie zużycia energii i redukcja wydatków.

Co nadaje się do recyklingu?

Do recyklingu nadaje się wszystko, z czego można odzyskać materiały i surowce, a przede wszystkim papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne (plastik), ubrania, elektrosprzęt. Często są one oznaczone odpowiednim  symbolem graficznym lub kodem. Na wielu osiedlach w Polsce znajdują się oznakowane, często kolorowe kontenery, do których można bezpłatnie wrzucać posegregowane śmieci oraz są wyznaczone miejsca, w których można oddać zużyty elektrosprzęt. Poza tym różne organizacje, instytucje i firmy prowadzą od czasu do czasu akcje, w ramach których istnieje możliwość bezpłatnego oddania ubrań, baterii i innych rzeczy.