BDO

Nasze serwisy

Rejestr BDO jest to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami tzw. BDO.

Celem tego rejestru jest gromadzenie informacji dotyczącej gospodarki odpadowej oraz umożliwia przygotowanie sprawozdań, ewidencji w formie elektronicznej.

Od stycznia 2021 r. przedsiębiorstwa prowadzą w formie elektronicznej ewidencje (tworzenie kart przekazania odpadów, ewidencja odpadów) oraz sprawozdawczość związana z gospodarką odpadami ( sprawozdania dotyczące opakowań, produktów, wytworzonych odpadów, gospodarowania odpadami ) poprzez rejestr BDO.

Organem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru jest Marszałek Województwa. Część z podmiotów wpisanych jest ze względu na złożony wniosek, a część jest wpisywana do rejestru z urzędu (np. z względu na posiadane pozwolenia – np. na zbieranie odpadów, pozwolenie zintegrowane).

 1. Podmioty produkujące lub wprowadzające na rynek polski opakowania (papier, tworzywa, metal, szkło, drewno, wielomateriałowe i inne)
 2. Podmioty które wytwarzają odpady i zobligowane są do prowadzenia ewidencji tych odpadów.
 3. Podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach, a także: opony, pojazdu, sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje smarowe, baterie i akumulatory

W celu sprawdzenia czy dany podmiot jest zobligowany do posiadania wpisu do rejestru można wypełnić interaktywny formularz który udostępniony jest przez BDO.

www.bdo.mos.gov.pl/ankieta/

– podmioty które posiadają ziemię i wykorzystują komunalne osady ściekowe do uprawy roślin które są przeznaczone na kompost lub nie są przeznaczone do spożycia.

– osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą jeśli wykorzystuje odpady na swoje potrzeby.

– podmioty które prowadzą nieprofesjonalną działalności zbierania odpadów – np. serwis sprzętu elektronicznego itp.

– podmiot który w wyniku swojej działalności transportuje swoje odpady

– rolnicy który posiadają gospodarstwo poniżej 75 ha i są wytwórcą odpadów.

– firmy przemysłowe i produkcyjne które wytwarzają odpady zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w ilościach nie przekraczających ilości z rozporządzenia.

W powyższym rozporządzeniu znajduje się 46 grup odpadów których są zwolnione z prowadzenia ewidencji w ilościach ściśle określonych rozporządzeniem.

W celu uzyskaniu wpisu do rejestru BDO osoba będąca przedstawicielem firmy (upoważniona w rejestrze KRS do reprezentowania przedsiębiorstwa) lub posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania firmy powinna zalogować się przez profil zaufany do platformy BDO pod adresem:

www.bdo.mos.gov.pl

Po zalogowaniu do rejestru BDO przechodzimy do zakładki wnioski i wybieramy nowy wniosek – wniosek rejestracyjny.

W zależności od profilu prowadzonej działalności wypełniamy odpowiednie działy.

Do  wniosku rejestracyjnego należy dołączyć potwierdzenie o uiszczeniu opłaty rejestrowej na właściwy rachunek bankowy zgodnie z informacją na stronie odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Opłata rejestrowa jest w dwóch kwotach w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

100 zł – dotyczy mikroprzedsiębiorców

300 zł – dotyczy podmiotów większy niż mikroprzedsiębiorca

Należy jednak pamiętać, że opłatę rejestrową uiszczają tylko i wyłącznie:

– wprowadzający pojazdy

– wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli

– wprowadzających baterie i akumulatory

– producentów , wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań

– importerów opakowań

– wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach

– wprowadzający opony na terytorium kraju

– wprowadzający oleje smarowe na terytorium kraju

Pamiętaj po opłaceniu opłaty rejestrowej co roku trzeba opłatę odnawiać w formie opłaty rocznej. Kwota opłaty rocznej jest identyczna jak opłata rejestrowa.

Sankcje za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO dzielą się na dwie kategorie:

 • grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy,
 • administracyjne kara pieniężna (od 5000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO,
 • nieumieszczanie na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego, który jest nadawany przez Marszałka podczas rejestracji w BDO (dotyczy firm, które podlegają opłacie rejestrowej).

Karą aresztu lub grzywny można zostać ukaranym za:

 • nie złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO, 
 • nie złożenie wniosku o zmianę wpisu,
 • nie złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym, 
 • naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych. 

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie: 

 • przechowywał przez określony czas, udostępniał lub przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa,
 • posiadał w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO.